Không Gian Web Group

Hài hước

"Ai đây?"

Chàng trai gặp người bạn học cùng một cô gái.

- Ai đây?

- Bạn gái tao.

Chàng trai tức giận quát:

- Không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao!

Bài viết mới hơn

Categoowledge

 • ass.ar /><p cve;ng nọ điv>n patt ve;ng nọ o cũ&amở sauln>Ch&a backgrouyve;ngerave;u lo-...o khp<a>

Bài om/ Categoowledge

 • y lve;ngerave;n xi0" tve;ngenọ utf-ầy ch&ar w.gove;ng uot;exi.T-ầy gin g nọ o quay ltặngắt:- br />ff;">Ch vve;ng uot;exi" tve;ngumargin:ln>
Categoowledge

Bài om/ Categoowledge

 • Bài iah21ng>&ại nhà)&quot; </b></strong><Mrave;l-iconerave;n cname"pgttvent(erave;n gve;ng marginy b

Bài om/ Categoowledgesc">Software, wbox">

Bài ss="extranews_separator">

Bài oldet mới hơn
 • Sc0px;">spồnn...o khp<a>

Bài om/ Categoowledge

 • a;Qunn:trẻ.ar /&g tildexi nhaulvve;ngcrip;exagrave;itle&crongtle=v 0pt. - Ass=ve;ngcnọ ch kỷ phẩm< sư nr /><pi&lve;ngqnọ o. Mra-ohve;ngqnọ nn:trname"> aound-o;l-icon"onloai:&laEmump;ugraumargin&amlve;ngquot;ex...o khp<a>
Iategoowledge

 • <>spồnn,w.ahzabtle&e="mnr /><pi&ar /><p grave;gihzaức giận qwamp;agrave; ntnhỉund;ar /><p 2 nă&l-iconuuot;ex treo. }-...o khp<a>
Iategoowledge

Categoowledge

 • Sc0sĩamp;ai: (Khuyến cáo không nên thử tại nhà)&quot; </b></strong><Mrave;class="extratraoulrẻ.bname"> vve;ng uot;exo;ệp"uetautle> vve;ng uot;exmnr /><pi:&laCho;l-icon"onloaive;ng trai g nọ đib

iding>Btle&ss.lasTd">Sc0sĩalt&-Web Sh>

Bài om/ Categoowledgesc">Software, w.com/js/ới hơn
tags tag/53-pt type=-share-tw actio actia> Pb Sh>

con-enves/pidgets/pinit_fg_en_rect_red_20 /javascrip + 1)/javascri.se'onlo('c cascri-list + 1)//--_20 pinterest.ue" jcd_20 e" c cascringgie, w20 h4>A cascrnew4content cols1 " cascri-policy">Vuoulòg kbìn&uluih><óntíss=xây dự&o paónthmp;oahém nh">nb>&ao. (r/khored) f= /javascripcaptcha/9017c/p data-21tegianweb"60img srcSecurityg, dble=y< to iv

Refres" title=" to iv< type=

- Ai đâyef="j"_box"iv>

Cancel Coftware, w.cntent- Ai đ icon.icots/pinit_fg_en_rect_red_0 Bà JCavascriEdito>('c cascri-sear"c cascr'mettuefunc cEdito>.ow, Smiles('ic ="text/javascripata-pinsmilcripeach( cEdito>.addSmile(':D','laugh.gifeach( cEdito>.addSmile(':lol:','lol.gifeach( cEdito>.addSmile(':-)đâmile.gifeach( cEdito>.addSmile(';-)đwink.gifeach( cEdito>.addSmile('8)đcool.gifeach( cEdito>.addSmile(':-|đ)" /> gifeach( cEdito>.addSmile(':-*đwhistp> g gifeach( cEdito>.addSmile(':oops:','redFFFF gifeach( cEdito>.addSmile(':sad:','sad gifeach( cEdito>.addSmile(':cry:','cry gifeach( cEdito>.addSmile(':o','surprised gifeach( cEdito>.addSmile(':-?đconfused gifeach( cEdito>.addSmile(':-x','sgro gifeach( cEdito>.addSmile(':eek:','shocked gifeach( cEdito>.addSmile(':zzz','sleep> g gifeach( cEdito>.addSmile(':P','ww.guF gifeach( cEdito>.addSmile(':wind:','rindeyes gifeach( cEdito>.addSmile(':sanw:','unsurF gifeach( cEdito>.addCl="htt(1000, 'de.i symbi đah21de.irl="htteach( cavascri.setFear(Bà JCavascriFear('c cascri-searde. cEdito>)ach} entNode.insertBefore(po, s); {ode.insertBefore(po, s) go); JCavascriI f>exontenrast ;">Ch&agrt_fgl; lettet;/stroj"_bb Sh>>Ch&agrr: #141823; 0pt;a>Tư=v 0;px;a vveuot;exmn 6px. Tối ưu h&t;<pa quygttvcrip;exssmetaao;l-inọ c, hiuồnwlQuc quu110"l&y;<p. Categoowx 0px;">Ch&agrt_fgl; lettet;/stroj"_b/div>bb Sh>>Ch&agrr: #141823; 2pt;a>" data-pin-ata-pin ext/c)" />fix"> >ext/c)" />_ascun Mod"ast.content cols1 >ext/c)" />s="childcontent-_20.png" / cnh3>bb Sh109" title="Thống kê /h3>t.com/js/tent cols1 ix"box-ce=
 • ext/c)" />fix"> >ext/c)" /> badge-Bàn Mod9ext/c)" />s="childcontent-_20.pn

   bb Sh1nu113" title="Hài h/h3>t.com/js/tent cols1 ix"box-ce= e egataai" ysteproppeurss ('anysteproppeartic>.com/"Khnbi> egetaai" 'acysteproppeartic>.com/"M 0pt" tiik Qu/ditleta t" 'acysteproppeartic>.com/"Chà17" ttle> m-titlbò" 'ac;quotp;a" 'acysteproppeartic>.com/"="ioahà17"say xỉnln>ysteproppeartic>.com/"Crongtle=v ;">a;Qunn:đêm kronak Quc he" d'acg/n-en'acext/c)" />fix"> >ext/c)" /> grid-dou />f>exontenrastext/c)" />s="childcontent-_20.pnnnnnnn/tent cols1 ix"box-ce=f>exontenrast ;>SỬA FILE VIDEO MP4 LỖI VỚI GIẢI PH&A;<pP DUY NHẤIoT EASY FIX CORRUPT VIDEOowx 0px;">Ch&agrt_fgl; lettet;/stroj"_b data-pin-ata-pin fvideo mp4/p data-ss="gianweb"-ss=">Chàng t3xt-deloat:ah21 onfocolor:mp;utildexptx;17"sQuàdụnn:đ hlet;omặnarmp;oquay 1fvideo r-titlqua0"trspgm;omc r-titlc&t;<p &y;<p&hiĩa,w.a">nbng ntle="margingttvcrip;exssoquay video thvcrip;ex:đ hlet;omặnĐi/dipndowsitle">iuồnw;omc nd;đơb&gim& s=/>fvideo nd;&6pxnb&gn qu&aacumở đ>Sc. Mvcrip;exssomp;utildexptx;17"sQuàdụnn:r-titlnệpu phần mềm sQuass=/>fvideo tx;ncron&erave;n hiệp">;arm& ngệp">;dư, tx;nfree;arm& m-titl tvcnọ w.a">nbarmpu kragrave;&otity&mp>Sc. u116i&arfff;">Ch&agvcrip;exssomp;utildexptvcrip;exmump">Sc01

  Scss=/>fvideo mp4 nd;nu1i. Vveuot;exmt-titlnverave;n lveuot;exmm-titl tvcnọ . Ntiu bp;agra 0px; titoutrnamepgm;Se">ư=v 0y;&amtildexy lverave;n itle ngfvideo le=y;<p&gin;<p&vme"i ch-" tvcnọ w Quc ta p. news_sep

 • -video-mp4-avi-bi-lo tvoCh&agrt_fgl; lettet;/stroj"_Yourfvideo hai beendatta-pd:32 ey wayeb.cd">Cilia0"no>fvideo s=/>fonsilyb.cd"ícxpensiv"ly. Cpware, w.cccext/c)" />fix"> >ext/c)" />fgrid-ttipp/>f>exontenrastext/c)" />s="childcontent-_20.png" / cnh3>bb Sh1="/temp u-ti er-rpoT tgimt k ;-title">Ctư=v 0< tgimt k ;-ti="Hài h/h3>t.com/js/tent cols1 ix"box-ce=f>exontenrastCh&agrt_fgl; lettet;/stroj"_ận qu&aacu u-ti er-rpoT b/div> tgimt k ;-title"h , b/div> tư=v 0< tgimt k ;-ti=" , namrave;n k Qpund-o;ltvcrip;ex;-ti. Đ16i&t>Sảnb&gqnọ ch;&am

  ;mme"i -k Qn mve;ng trai n k Q itlu;ệp"uearmp;oqumng kbn;<p&hvcrip;ex - mnghk Qu/dgvcrip;ex -.iận qu&aacu u-ti er-rpoitump;unọ p ứ&amarm;C&mar nọ c n&erave;uk Qu ch-"tio &y;<p&&gqnọ ch;&am

  ;grave;kran qu&aacu uhvcrip;ex - mnghkvveuot;exmtran qu&aacutir:mpmns.bt-o;l-cnọ ssota m;gra, rverave;ngnbiỻt vveuot;exmdu/"n&-tit.< toW/span><đơn

  ơn7"lai&aQu/dbp;ag.< toLverave;n itle>Web"extranb Sh>- Ai đ ate/te-s27f5: nob/div> e:eb"extraWeb Sh>- Ai đborder-radius: 2p rgb(255, 255, 0+ s>0126.4758686/span> b Sh>- Ai đborder-radius: 2p rgb(255, 255, 0+ s> C=ài h/b"extraSkhid>Web"extranb Sh>- Ai đ ate/te-99cce: nolasnhe24  >Web"extranb Sh>- Ai đ ate/te-ffcc99 noipt> ext/c)" />fix"> >ext/c)" />grid-dou />f>exontenrastext/c)" />s="childcontent-_20.png" / cnh3>bb Sh1="/ch;trực tong>="Hài h/h3>t.com/js/tent cols1 ix"box-ce=ext/c)" />fix"> >ext/c)" /> badge-Bàn Mod105ast.content cols1 >ext/c)" />s="childcontent-_20.pn

   bb Sh1 title="Tiện ích Hài h/h3>t.com/js/tent cols1 ix"box-ce= e
 • ysteproppeartic>.com/Magix PhotoStss= Ensy.lasTgrave;phần mềm to&s datancron;quohiệp">ecc
 • -video-avi-mp4-i cla-cuc-kylhasu-qua-b" t"c cpe">H-video-avi-mp4-i cla="asteproppeurss ('anysteproppeartic>.com/"Dh - s/ch;-title""title="Tiné& s=/>fvideo, avi, mp4 i claw Quc kỳwệp"uequmn, b" t cpe">Hfvideo, avi, mp4 i cla d'ac
 • -video-truc-tonecre cpe">H-video-i cla="asteproppeurss ('anysteproppeartic>.com/"Dh - s/ch;-title""title="Tiné& s=/>fvideo;trực tong>, cpe">Hfvideo i cla d'ac
 • -excel-truc-tonecre cpe">H-excel-i cla="asteproppeurss ('anysteproppeartic>.com/"Dh - s/ch;-title""title="Tiné& s=/>fExcel;trực tong>, cpe">HfExcel; i cla d'ac
 • -pdf-m>ysteproppeartic>.com/"Tổngm;Se"c/c;phần mềm né&

  Sảnbs=/>fPDF mit0" tà t

 • -pdf-truc-tonecre cpe">H-pdf-i cla="asteproppeurss ('anysteproppeartic>.com/"Dh - s/ch;-title""title="Tiné& s=/>fPDF trực tong> -k cpe">Hfpdf i cla-" 'acg/n-en'ac hai-huoc/82-ai-da/tent ix"seotlsehai-huoc/82-a i hơn ntent cols1 >
  ntent cols1 j-urlpy//khongd ;">Ch&agrt_fgl; lettece"httj"_bb"extraClpy//kholass="by clas G uW/s Gr-rph/b"extra Cpw0px;">Ch&agrt_fgl; lettece"httj"_T-titlcu-tic/c;t"/temptir:tr;quo-title""mp>Scst>Scsnh1aoit mit0" tàvme"i gQuclđ"Tia trợw Qug karmpnn:trlas vitlc;t"am krt-o;l"/temptir:mve;n/ch;itlu;"TivasTa;QunwlQuc. u/c;t"/temptir:nhỉuaóngiá trị;t"am krt-o;armpnvme"i backgrousQuàdụnn pa;úemptôi kr/temp titou /> u bp;itlcuwtr;ch;nệpm gì;armpnvme"i bp;itlkỳwai&l>;quoqua0"arm& vitlc;sQuàdụnn:c/c;t"/temptir:aóntr;quoW/span>. Cpw0px;">Ch&agrt_fgl; lettece"httj"_E : b/div>lasnhe24@g }: b/div> con.icots/pinit_fg_en_rect_red_ }jQueryvar loadAs$t(d.l $a hraichil= $('v> > '+ 1)d.l curr_tp://k= d.SCRIP colW i = RIPRIP//detece=tp://k= daRIP (th$,lse); ). da() >= 720); curr_tp://k= d.divedSCRIPTcolW i 24= RIP) { ['//acurr_tp://k= d.dluidSCRIPTcolW i $a hraichi. da() / 2 RIP)RIP//ow, =tp://k=> RIP$a hraichi.> ( ysteSel=no,m: '.ix"> 'IPT')columnW da : colWIPT')isAnim"/"d: ttueIPT')isR(this.hr: ttueRIP)lse { IP rencDeM n = load.len$a hraichi.> ( 'rencDe' lse {; RIP//ch ege ',javascript"> /hai-huoc///detece=tp://k= daRIPP (th$,'v> > '+. da() >= 720); P//ent da=tp://k=- rencDe ncDetime (thcurr_tp://k=! d.divedS); curr_tp://k= d.divedSCRIPTen$a hraichi.> ( 'op n =',> a lumnW da: 24=, isR(this.hr: ttue } lse {Ten$a hraichi.> ( 'rencDe' lse {;fjs.pa) { //upom/ a lumn= daRIPPn$a hraichi.> ( 'op n =',> a lumnW da: $a hraichi. da() / 2, isR(this.hr: } e } lse {Te//rencDe tp://kRIPPn$a hraichi.> ( 'rencDe' lse RIPPncurr_tp://k= d.dluidSCRIPT}/hai)lse RIP// Check bricks"gianwe ch eged=- renp://kRIP$> t(d.lo; so,me"gianwe all bricksd.lo$,'.ix"> ').ea>< var loadAsi, elt(d.loc el;= $(611flse {Teel.ata-('h', el.gianwe( fjs); )lse { //owhttval checkd.lo$a hraichi.ata-('owhttval-timer', setI"httval> t //detece=ch ege< > bricks"gianweRIPPn$,'.ix"> ').ea>< var loadAsit(d.loca el;= $(611flse {Te (thel.ata-('h')=! del.gianwe( f el.ata-('h', el.gianwe( fjs); rencDeM (fjs); re'width=400,s); w)lse { },las00 fjs);)lse }) {