Không Gian Web Group

Hài hước

"Không nhìn trộm mà"

Trong lúc chờ chú rể, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử, quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :

– ” Ôi trời ơi, sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? ”

Chú rể trong phòng giật mình, mặt nóng ran .

– ” Lại còn nhăn nheo nữa, anh yêu ! “

Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím, giận tê tái không nói được lời nào …

– ” Xem nào, giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi ! ” – Cô dâu buông lời kết luận

Chú rể không chịu nổi nữa, đạp cửa đánh rầm một cái, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ :

– ” Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! ”

– Cô dâu : .?

"np;tkhiorder-radiu>982hre pLising:2hr 5hre f" c-" va:1 hre backgr d-color:#3B5998; firor:#FFFFFF !imntenan rtsh"> r.php?u=honggianweb.com/hai-huoc/150-khong-nhin-trom-ma" =40contain=400,heigh8=350,menu ')"ttp://tpt"> // :void(0)class="iext-d |e-share-fbsh"> "np;tkhf" c-w0,men:bolde f" c-" va:1 hremargma"r,men: href=f span>v> <
tw
"fastsocicom/Khobsh"> ount" " re="fe-shKhông nhg nó;n trộm cơ m&ag; !!! &rd /> var loaddAsyncDeferredFacebook/a> fbshastsocialshare-share-fbsh"> gon cl ext/javascript"> // to window.a ttachEv___gcfgsyn var j data-wi-gb": 'en' var j data-} else if AsyncDeferredFacebook/a> // '= (fse if po.a.src else if po./conne/www.googapi.com/u/0/b/10jsogle.on '); ;else if po.earfi Tranten{-gb": 'en'} else if dAsyneate.id(this)ntsByTagName(s)[0]; , 'faceb (fse if Node.insertBefore(js, fjs)po { }(documen }(do window.a ow.addEventListener) window.a ttachEvListener) loadAsyncDeferredFacebook/a> g:gle.on annot'); re'bubble'0" valuriesum"ttp:///www.acenweb.com/hai-huoc/150-khong-nhin-trom-ma" ' g:gle.on dg:gle. annot'); re'bubble'0tp:///www.acenweb.com/hai-huoc/150-khong-nhin-trom-ma" '"/hai-hu'ntain= g:gle.> fbshastsocialshare-share-fbsh"> ln cl ext/javascript"> // to window.aAsyncDeferredFacebookLinkiesnaten() { (fse if Asynpoent.id(this)ement(s); js.i, 'faceb = (fse if po.xt/j 'cscript"> // '= (fse if po.a.src else if po./conne/www.googglat ext/javinash"> "fre="fmplakhonggianweb.com/hai-huoc/150-khong-nhin-trom-ma" dtre="f er="r,men>Emai fbshastsocialshare-share-fbsh"> p-of-teref=/hai-huocebookp-of-tere-huocp-o/ement(/ount" /dtre="fp-o-do_count" Bthomark" re="fp-o-firor="rblis="/template/tsotBa'p-of-tere-huocogo-trap,hntBacp-oit_fg_k.js=nojs=d_20t="Kh/>/li> ext/javascript"> // to window.an(d, s, i.at, dyncDef var js,Asyne // , (fse if aschildlementsByTagName(s)[0]; 'SCRIPTb , (fse if anatecDef.200" , (fse if aiate fse if agoent () {$('ja-se window.a d-se (iate ;aia< n;aia=aia+ 1-se window.a d ne // dlemeement(s); js.i,SCRIPTb else if d ne // .xt/j 'cscript"> // '= (fse if d ne // .a.src else if d ne // ./connecDef[i if (d.ge d-chilode.insertBefore(js, fjs)e // , -chil else if d var j d var j dow.atvent) se window.a dEvLnt("onload"' loadA',ago else if } (winde window.a dEvListener) 'oadA',ago; else if d var j }documente.id(this, (fse if a['e/tsotBa'p-of-tere-huocjsog-oite=" ] (fse if ) = (fse if mai fbshastsocialshare-share-f_"> < clasiv> fbshastsocie.css" re_sede.ntent fbshastsocie.css" re_e="t>

Bc
fbshastsocie.css" re_" r clas="no-displa r clasef="ss="icon-env.get= new "Email th<i&ogra><b>Ngửi phao câu</b></i&ogra><br /><"/templa /> < /> < gt;Macuteđoave;u của nocirc;ng g&igracheđi d< cửanạ ! ntối,chọacute;y …aacutenirc;ng !! &rdqirc;ng !! &rdng brc;ng g&igranm rtu rồBocircnh -.Crc;ngâ/a>Ngửi phao câu -87> < </b></i&ogra><br /><pmcon-en /> < gt;L !pchọ..u cu, gbocit...</p gt;f="http://tc/150-khong54-vovaom-ma" hay-то /> < -87> < </b></i&ogra><br /><pmcon-en /> < gt;Macutute; nbsp;irc;ng c&mocirc; d&acirc;ng !! &rdng xrc;ngviệc m gọaacute;y&ava acutecute;y &hellichỏi: rc;ngôVute;y&ava ncucirc; d&acchoacute; ra ưulọc> < </b></i&ogra><br /><pmcon-en /> < gt;Hrc;ngâm nồûngy cute;y&ag&ceđi họ.. rh&uacutvẫnmtắm,c;miu.Bochỏi: rc;ngôVute;y&ag&ceraveco/sparavetắm,c;mc Vute;y&ag&c:eco/sbr 0grave;u&an sh - cng rc;ngôSaveparavetr 0 rc;ngôCrc;ngâgirc;ng ra ưoei t&occo/...</p gt;f="http://tc/150-khong52-vovaodo < -87 >> < </b></i&ogra><br /><pmcon-en /> < gt;Crc;ngâspan> mûngy irc;t/a>>

<>fbshastsocie.css" re_e="t>

Bc
fbshastsocie.css" re_old clas="no-displold class=="ss="icon-env.get= new "Email th<i&ogra><b>ute; /> < </b></i&ogra><br /><pmcon-en /> < gt;Brc;n tể, c Brc;n &anteaacc> < </b></i&ogra><br /><pmcon-en /> < gt;Circ;ng !! &rdng cssiecute;y &helliccrc;n &avrave; v&c lcutechại burc;n &aneđirn&oaoarave rc mrave; l&aguave;u&ant?ave;up> mđi i/aie&rdqu. rc;ngôVrc> < </b></i&ogra><br /><pmcon-en /> < gt;Macuteh&ute; !! &rdng cssietrát buay saucute;y …pave;u&!! &rdng ct> < </b></i&ogra><br /><pmcon-en /> < gt;Tograccuoc/spa, ecn&ận toave;u ể, c,ataraveaacute;i,;n &ang cyiệph&op, chỏc >> < </b></i&ogra><br /><pmcon-en /> < gt;Macuteirc;i&ute; !! &rdng lcutetrih;ngthất v nh&ignc rhnirc;ng !! &rdqcirc;m l&agtr crc;n &avrave; v& coi >

<(fse if ass="no-displitle= tigess="ong ="print-iconevioref= pt>/hai-huoc/150-khong51-wifiochualfollowonev href="> 2> ="print-icne.cf= pt>/hai-huoc/150-khong49--nghoi--nghm-nghl Emai 2>
ext/javascript"> // to wN CO TL = s/librari=" r JClibrari(150, 'cnt">

Clibrari="/"astsocihrefhai-huoct/mailto/?s/librarie_content/150" rel="altSS">RSSRSS fbshastsocire="t>ass="custom" ntbrar-e="t>as /sphare_cntbrar-vo= -hold ce329"v="Toai-huo="Rastsocivo= -good"RSS">RSSGood /librar!in"window.os/librari.vo= Clibrar(329, 1);alse;" rel="no<>RSSBad /librar!in"window.os/librari.vo= Clibrar(329, -1);alse;" rel="no<>WilberIfdyou wantiendknow howiendmake e.css bucks,box $-se: Mrdalekjd"post" sd-se $$$

my tige; FchilKeira:uiv="goog10Teri.blogspot.se/div><(s Clibrar(329n false;" rel="no>Q> ><>fbshastsoci"> <(s<(s<(s<(sfbshare_cntbrari-l -fo ef="htastsocihefreshfhai-huo="RSS">RSS RSS<(s< wNh4>A="hilibrarl/h4>wNfbshastsocicntbrars pondoy">Vuvelòng bình l> yivi pharam pháp l> <(sahare_addcntbrarsfhai-huo=addcntbrarsf<> // :void(null);f= lplct> /sp= pt>pe="hiare_cntbrari-ion= Caext" size="20emid" Cae13" /> gth="200" clas20" value"texabindex="1"put tfor="mod-searcntbrari-ion= Ca>0]; (required) /sp= pt>ze="areahare_cntbrari-ion= cntbrarItemid" cntbrar" firoci65rfoowoci="Phabindex="5f<> /sp= pt>"/teastsocicaptchain"window.os/librari."> <('captchab "hare_cntbrari-ion= captcha-ogo-t"emplatec/mailto/?s/librariecaptcha/786e="C00" 21"p50,menu"60hông GSecurity pt> <('captchab "<>br /> pt>pe="hiastsocicaptchainare_cntbrari-ion= captchaaext" size="20emid" captcha_i-he="113" /> 20" valu5"Phabindex="6linklbr /> p >fbsul/"ai-huo="Rhabindex="7in"window.os/librari.s1veClibrar();alse;" rel="notSS">RSSSewidtCtrl+Eof-t) ...nd>

<(fs=bshastsocirch <"np;tk"v>fbsul/"ai-huo="Rhabindex="8in"window.oalse;" rel="notSS">RSSCspcel">Cspcel>
<(fs=bshidth: 2"> <:bothno<><(s< lfbs<(fspe="hidden" name="Itemid" or;i[r_e="113" /> <"altut type="hidden" name="Itemid" or;i[r_gr p"com_search" 150" reltut ><(s> (funext/javascript"> // towN CO () {$('jJClibrariIcale=1 vaFon=() { lfjs =cEditoisyn" r JClibrariEditoi('cntbrari-ion= cntbrar', ript=cEditoi.-oitSmiles('nt/mailto/omments/librarieogo-trasmillatuif (t=cEditoi.addSmile(':D','laugh.gifif (t=cEditoi.addSmile(':lol:','lol.gifif (t=cEditoi.addSmile(':-)s=nomile.gifif (t=cEditoi.addSmile(';-)s=nwink.gifif (t=cEditoi.addSmile('8)s=ncool.gifif (t=cEditoi.addSmile(':-|s=nss" relgifif (t=cEditoi.addSmile(':-*s=nw totlinglgifif (t=cEditoi.addSmile(':oo"gos=nred.comlgifif (t=cEditoi.addSmile(':sados=nsadlgifif (t=cEditoi.addSmile(':cryos=ncrylgifif (t=cEditoi.addSmile(':os=nsurprisedlgifif (t=cEditoi.addSmile(':-?s=nconfusedlgifif (t=cEditoi.addSmile(':-xs=nsdowlgifif (t=cEditoi.addSmile(':eekos=nshockedlgifif (t=cEditoi.addSmile(':zzzs=nsleepinglgifif (t=cEditoi.addSmile(':Ps=nt" gumlgifif (t=cEditoi.addSmile(':=yesos=nryeseyeslgifif (t=cEditoi.addSmile(':s,meos=nunsurmlgifif (t=cEditoi.addC er(1000, 'book symbrfix534pbook erif (t=clibrari.setFon=(" r JClibrariFon=('cntbrari-ion=boo=cEditoi)f (} ow.addEventListener) {ddEventListener) 'oadA',JClibrariIcale=1 vaFon=, } (window.a.id(this)Listener) ){.id(this)Listener) 'oadA',JClibrariIcale=1 vaFon=, } (window.attachEvLnt("onload){ddEventLnt("onload"' loadA',JClibrariIcale=1 vaFon= } (wind{.valut/jof ttachEv loadA==' () {$(''){fjs oldoadA=ttachEv loadA;ttachEv loadA=(){ (i[r]oldoadA();JClibrariIcale=1 vaFon=();}} (windttachEv loadA=JClibrariIcale=1 vaFon=;} l//--owNai RSSJClibrari"starget="_blankr< > (funext/javascript"> // to wN CO T=clibrari.setAntiC("oe(1,0,0);el//--o wNai
=bshastsociry"box-chiasstyle="o winds="no-displaav brautemv-pillef= l="print-ice clele="="http://tc-top/cuoc-song" class="sốnghttp://tc-top/cuoc-sonnh-khoi-nghiep" class="anh - Khởi nghiệpodulet'); nry"> >odulet'); badge-" rihare_Mod9="dodulet'); learfix" style="o wind>< /sp= pt.a fsh3<>=bshastsociry"box-chiasstyle="o winds="no-displ_elast" re badge-" rilasss=pe clscopepe cldden" nv="googs"oema.org/Anfo-tef= pt>/hai-huoc/150-khong00ochua cs" apng"uod="e clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Cca cácnào ;quay sa"idlo>< /sp= pt>/hai-huoc/150-khong01"> phan150cua su" hat="e clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Muacutan>coacutespa&oacut"idlo>< /sp= pt>/hai-huoc/150-khon830cuop-gap-ba-" ="e clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Cuay spegmp bàe&eà"idlo>< /sp= pt>/hai-huoc/150-khong46-viet-sohl <-du"e clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Vứct&span lên lùr"idlo>< /sp= pt>/hai-huoc/150-khon61-soh5-kyhoieuiha clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Span 5:kỳedigrau"idlo>< /sp= pt>/hai-huoc/150-khon1080cu-op/cva-vpng"enu1 clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Caệ< /sp= pt>/hai-huoc/150-khon44-dss="1 clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Đcmblur=dlo>< /sp= pt> odulet'); nry"> >odulet'); grid-dou); n>oder"> rastodulet'); learfix" style="o winddddddd>=bshastsociry"box-chiasstyle="o windlass="custom" > oder"> rastSpaA FILE VIDEO MP4 LỖI;VrI GIẢI PH&Aể, cP DUY NHẤrnetEASY FIX CORRUPT VIDEO>"/templateogo-trainfo-teivideoelop2t="Không Gsu id=; nvideo mp4"C00" e="50,menu" e="ext-d |margma: 3hre foadt:x534pnput Bạn;e;nhhế n&o :

dụng lirn&oaoaraveng tg rồ1nvideo rng : rn ơ mng shouacigrng :; việc g&yể, c& dụng rng :nmigrugềm< p> id=; nvideo sa t thất v i nh&igra. ốni i&u!! &rdng ;nh, mặt ge;nhhế n&onh, mặmi nh&igra1n&ecii phutv&pmho !!! &rdneacuom !!! &rdqducspang :tr thất vọnte !ralueeo spanu bứct&cutv&hnirchất )eng tgp> i nh&igraid=; nvideo mp4 tr spai.;Vut!! &rdqcng :nmi thất v;m n&ecirmng :phu, giậ. Ncucbạn;gmp ềm/spanh&igncpa<>/hai-huocc/iot-inte137 sua-d=; -video-mp4-avi-bi-lp" vp" " clen-p-duyom--phh/iotnaydtre="fmcoc-mp="1"><<Crc;iứct>>/a/ul/i&ogra> Wea c Cra,hphon wit;nnbsp;rego-tdndevice,hpowfixfailuite,or oueer re s.nnbsp;Youv/1ve an-md many way. andiexill csphnot handlepe .nnbsp;Psstse<(f i> odulet'); nry"> >odulet'); ngrid-an-pp; n>oder"> rastodulet'); learfix" style="o window.a fsh3<>=bshastsociry"box-chiasstyle="o windlass="custom" > oder"> rasthttps://twitacenweb.com/hai-huoc">;mứct&ận IT kno/a/u,t>https://twitacenweb.com/hai-huoc">;ưecnt;mứct&ận ITsp/u,tnrchất gvcấpei t&oc qnh, mặ IT.8Đaci o độc/iaavkh&ocichcirc!! &rdng chu, giật g; !!! &rdqhg nócom/, IT gr pn/a>WIT knoi nhn;gecin; spanu ruag;m nêirctrộm h ;i nóo hng l15;cacutebạn.
Li thất van><987<&ogra> /sphidth: 2"iror: #f27f5fno<>https://tmpl=c:l/iohe24@gtmpl-huootidth: 2"iror: #f27f5fnonnbsp; Hotline:7<&ogra>87Skden987<&ogra> /sphidth: 2"iror: #99ccffno< /sp=a/<&ogra>WIT kno987<&ogra> /sphidth: 2"iror: #ffcc99no< /sp=a/<&ogra>l/p
<(f i> =bshastsociry">odulet'); nry"> >odulet'); grid-dou); n>oder"> rastodulet'); learfix" style="o window.a fsh3<>=bshastsociry"box-chiasstyle="o windlipt>p>WIv/1ve 30 guest. andino memberrch an> =bshastsociry">odulet'); nry"> >odulet'); badge-" rihare_Mod105"dodulet'); learfix" style="o wind>< /sp= pt.a fsh3<>=bshastsociry"box-chiasstyle="o winds="no-displ_elast" re badge-" rilasss=pe clscopepe cldden" nv="googs"oema.org/Anfo-tef= pt>/hai-huoc-top/cuoc-son-online" class/181"> gixlenoto otlen-n-mem-tao- : 0es="t tiotnclass="1 clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scriM gix PnotoS < tarao : 0es="a tên /sp= pt>/hai-huoc-top/cuoc-son-online" class/135-d-nghsae" IT kno--online" nnlid=; -video-avi-mp4- class-cuc-kyhlasu-qu--bast cntpress-video-avi-mp4- class="1 clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Dởischc IT kno;i Online< /sp= pt>/hai-huoc-top/cuoc-son-online" class/134-d-nghsae" IT kno--online" nnlid=; -video-truc-tiotcntpress-video- class="1 clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Dởischc IT kno;i Online< /sp= pt>/hai-huoc-top/cuoc-son-online" class/133-d-nghsae" IT kno--online" nnlid=; -excel-truc-tiotcntpress-excel- class="1 clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Dởischc IT kno;i Online< /sp= pt>/hai-huoc-top/cuoc-son-online" class/132-t" g-hop-caclen-n-mem-nnlicomm-du g-luo /spha clprop=" Ca>/scri"Top, chợp các/spam< né< /sp= pt>/hai-huoc-top/cuoc-son-online" class/125-d-nghsae" IT kno--online" nnlid=; -pdf-truc-tiotcntpress-pdf- class="1 clprop="ur
/spha clprop=" Ca>/scri"Dởischc IT kno;i Online< /sp= pt> CON//TAINER -->
=bshare_ry"io ef dat o-displw1 cl" rfix"> < E< lass="custom" > <&ogra>C pyr,men:54l/p dụng kh&ú trtôrc;nn trềm/spổi nbng :;uctráchcnmigrm gìc latve rc dụng các/tìn trtin;hó trên&WIT kno.l/phttps://tmpl=c:l/iohe24@gtmpl-huoo>l/iohe24@gtmpl-huo>https://twitacenweb.com/hai-huo/www.technweb.com/hai-huo><(wNaiv>< // to w jQueryn(d, s, id$; fjs $/a> in');el fjs curr_button ''= (ffjs colWate ; (f (f//detechibutton 00" (f.val$attachE).00" () >= 720 se wincurr_button ' ed'= (fscolWate24 ; (f} (winde (fscurr_button ' luid'= (fscolWate$/a> (f$/a> (e wina clSelechor: '.ry"> ' fscolumnW0" :ecolW fsisAnimelad: fsisRtr v'); : (f} els (ffjs reoadAM nt () {$('ja-se win$/a> ( 'reoadA' elsn }( (f//cn-nge ',n() { //detechibutton 00" (ff.val$a'#ry"> in').00" () >= 720 se winf//le=u00" ibutton - reoadA on time (d wind.valcurr_button ! ' ed' se windocurr_button ' ed'= (fsin$/a> ( 'op{$('', /alumnW0" :e24 , isRtr v'); : } elssin$/a> ( 'reoadA' els v} (winde wind//upre= /alumn 00" (ffn$/a> ( 'op{$('', /alumnW0" :e$/a> ( 'reoadA' el (ffncurr_button ' luid'= (fs} } el (f// Check bricks 50,men cn-nged - reoutton (f$n(d, s, i.a; vogshore 50,men -se all bricks v$a'.ry"> ').eae" n(d, s, idi, el; vafjs elc= $(k to elssiel.re="('h', el.50,men( } } elsd win//-o.reval cneck v$/a> bricks 50,men (ffn$a'.ry"> ').eae" n(d, s, idi; varfjs elc= $(k to elssid.valel.re="('h') ! el.50,men( de windowel.re="('h', el.50,men( } reoadAM ( } rese;" rel="n} va} elsd},:5400 } } el} = (<(w lde=dy<(wNatp:/>